Your search returned 10 results.

|
1. The book of common order commonly called John Knox liturgy ; translated into the Gaelic anno domini 1567 by Mr John Carswell / edited by Thomas McLauchlan. by Carswell, John Publication: Edinburgh Edmonston & Douglas, 1873 . xxvii, 247 p. , ex libris Angus Matheson. 23 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.6342 C] (2),
2. Reminiscences of the life and labours of Dugald Buchanan, formerly teacher and evangelist at Rannoch, Perthshire with his spiritual songs and an English version of them / by the Rev. A. Sinclair. by Sinclair, A. Publication: Edinburgh Religious Tract and Book Society, 1875 . viii, 193 p. , ex libris Angus Matheson. 19 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.631 S] (1),
3. Original songs and poems in English and Gaelic by MacKay, Alexander Publication: Inverness Printed at the Journal Office, 1821 . 178 p. , Ex libris Angus Matheson. | Physical Missing front cover, pp. 21-24. 19 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.631 MacK] (1),
4. Aithghearradh na teagaisg Chriosduidh; le dearbhadh sgrioptuir, air modh ceisd agus freagair : Na puinc consboideach air an sineadh le sgrioptuira soilleir, maille re teagasga h Athreacha Naomha na Eaglais / Eidartheangaichte gu Gaoilig Albannach le Graidhoir do'n Fhirinn by Menzies, Robert Publication: Lunnuine S. P. Coghlan, 1781 . xii , 485 p. , ex libris Angus Matheson. 18 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.63238 M] (1),
5. Dàn an deirg agus tiomna Ghuill (Dargo and Gaul) : two poems from Dr Smith's collection, entitled the Sean Dàna / newly translated with a revised Gaelic text, notes and introduction by C. S. Jerram. by Jerram, C. S. Publication: Edinburgh Maclachlan & Stewart, 1874 . xxii, 105 p. , ex libris Angus Matheson 17 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.631 J] (1),
6. Caraid a' pheacaich = The Sinner's friend / [translated into Gaelic by] James Munro. by Munro, James Publication: Galsgow G. Gallie, 1837 . 36 p. , ex libris Angus Mathson. 16 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.63242 M] (1),
7. Sgeulachdan Arabianach = tales from the Arabian Nights / translated into Gaelic from the English [by Rev. John MacRory] by MacRory, John Publication: Glasgow Northern Chronicle, 1897 . 120 , 128 , 126 p. , ex-libris Angus Matheson. 19 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.635 MacR] (1),
8. An cath spioradail / air a thionndadh gu Gaidhlig le Eoghan Mac Eachainn by Mac Eachainn, Eoghan Publication: . [179] p. , ex libris Angus Matheson. 13 cm Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.63242 MacE] (1),
9. Cleachdan luchd-comanachaidh : ann an da earrainn. 1 : Cleachdadh a' Chreidich, roimh, aig, agus an deich Suipeir an Tighearna. 2 : Giulan agus caithe-bheatha a' Chreidich an deigh dha bhi aig bord an Tighearn / le Iabes Earle ; air eadar-theangachadh o'n Bheurla le I. Mac Dhonuill by Earle, Iabes Publication: Duneidin Collie, 1827 . xx , 158 p. , ex libris Angus Matheson. 15 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.63238 E] (1),
10. Metrical effusions : on a variety of subjects / by Ewen MacLachlan by Maclachlan, Ewen Publication: Aberdeen Chalmers, 1816 . viii , 276 p. , Ex libris Angus Matheson. 20 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.631 MacL] (1),