Your search returned 4 results.

|
1. The book of common order commonly called John Knox liturgy ; translated into the Gaelic anno domini 1567 by Mr John Carswell / edited by Thomas McLauchlan. by Carswell, John Publication: Edinburgh Edmonston & Douglas, 1873 . xxvii, 247 p. , ex libris Angus Matheson. 23 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.6342 C] (2),
2. Caraid a' pheacaich = The Sinner's friend / [translated into Gaelic by] James Munro. by Munro, James Publication: Galsgow G. Gallie, 1837 . 36 p. , ex libris Angus Mathson. 16 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.63242 M] (1),
3. An cath spioradail / air a thionndadh gu Gaidhlig le Eoghan Mac Eachainn by Mac Eachainn, Eoghan Publication: . [179] p. , ex libris Angus Matheson. 13 cm Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.63242 MacE] (1),
4. Cleachdan luchd-comanachaidh : ann an da earrainn. 1 : Cleachdadh a' Chreidich, roimh, aig, agus an deich Suipeir an Tighearna. 2 : Giulan agus caithe-bheatha a' Chreidich an deigh dha bhi aig bord an Tighearn / le Iabes Earle ; air eadar-theangachadh o'n Bheurla le I. Mac Dhonuill by Earle, Iabes Publication: Duneidin Collie, 1827 . xx , 158 p. , ex libris Angus Matheson. 15 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.63238 E] (1),