Your search returned 133 results.

|
91. The Gaelic bards from 1411 to 1715 / [edited] by Rev. A. Maclean Sinclair. by Sinclair, A. Maclean Publication: Charlottetown Haszard & Moore, 1890 . xxxii, 216 p. , ex libris Angus Matheson ; annotated. 15 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.631 S] (1),
92. The MacDiarmid MS anthology : poems and songs mainly anonymous from the collection dated 1770 / edited by Derick S. Thomson. by Thomson, Derick S. Publication: Edinburgh Scottish Academic Press, 1992 . vi, 340 p. 23 cm. , Old accession number 11755 Availability: Items available: Main Library [891.6305 SGT (17)] (1),
93. MacDonald bards : from medieval times by MacDonald, Keith Norman Publication: Edinburgh Norman MacLeod, 1900 . [vi] , 126 p. , ex libris Angus Matheson. | Series Reprinted from the "Oban Times." 21 cm. Availability: Items available: Main Library [891.631 MacD] (1),
94. Leabhar nan sonn : gearr-airthris air curaidhean na craoibhe ruaidhe is air diulanaich iomraiteach la an diugh / le Alasdair Friseal by Alexander, Fraser Publication: Toronto Briggs, 1897 . 115 p. + 13 p. , ex libris Angus Matheson. 19 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.639 F] (1),
95. A collection of Gaelic proverbs and familiar phrase ; accompanied with an English translation, intended to faciliate the study of the language ; illustrated with notes. To which is added, "the way of wealth," by Benjamin Franklin / translated into Gaelic by Donald MacIntosh by MacIntosh, Donald Publication: Edinburgh Donaldson, 1785 . x, 83 p. , ex libris Angus Matheson 19 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.637 MacI] (1),
96. Gille nan Cochall Chraicean and other tales by Craig, K.C. Publication: Stirling Eneas Mackay, 1955 . 54 p. , Donation Ex libris Proinsias Mac Cana. Item 33088. | Signed by Proinsias Mac Cana. 18 cm. Availability: Items available: Main Library [891.634 C] (1), Room 21 - MacCana Collection [PMC 891.634 C] (1),
97. Orain le Rob Donn : bard ainmeil dhuthaich Mhic-Aoidh, maille ri eachraidh a bheatha, a chliu, 'sa bhardachs, am Beurla by Donn, Rob Publication: Edinburgh MacLachlan & Stewart, 1871 . xviii , 336 p. , ex libris Angus Matheson. 15 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.631 MacK] (1),
98. The Murthly Hours : devotion, literacy and luxury in Paris, England and the Gaelic west. by Higgitt, John Publication: London The British Library and University of Toronto Press in association with the National Library of Scotland, 2000 . xxii, 362 p. 26 cm. + CD-ROM. , Accompanied by CD-ROM. Availability: Items available: Main Library [870.9 H] (1),
99. Celtic presence : studies in Celtic languages and literatures : Irish, Scottish Gaelic and Cornish. by Stalmaszczyk, Piotr Publication: Lodz Lodz University Press, 2005 . 197 p. 24 cm. , Donation Donated by author. Availability: Items available: Main Library [411 S] (1),
100. Bun-chursa Gaidhlig = Scottish Gaelic : a progressive course. by Blacklaw, Bill Publication: Glasgow Roinn nan Cànan Ceilteach, University of Glasgow, 1989 . viii, 119 p. 22 cm. , Old accession number 11650 Availability: Items available: Main Library [413 B] (1),
101. Dain spioradail / le Iain Mac-Gilleain by Mac-Gilleain, Iain Publication: Edinburgh MacLachlan & Stewart, 1880 . xi , 204 p. , ex libris Angus Matheson; annotated. 15 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.631 MacG] (1),
102. An introduction to Gaelic poetry. by Thomson, Derick Publication: Edinburgh Edinburgh University Press, [1989]1997 . 335 p. 22 cm. Availability: Items available: Main Library [891.631 T] (2),
103. Laidhean shioin / le Gilleasbuig Farcharson. by Farcharson, Gilleasbuig Publication: Glasgow Sinclair, 1870 . [iv], 116 p. + 7 p. , ex libris Angus Matheson. 18 cm. [annotated] Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.631 F] (1),
104. Duain agus orain le Uilleam Mac Dhunleibhe : am Bard Illeach, ughdar "tagradh nan Gaidgeal," etc. : air cur a mach air iarrtus agus fo iuil a' Chomuinn Ilich by Mac Dhunleibhe, Uilleam Publication: Glasgow Sinclair, 1882 . xvii , 239 p. , ex libris Angus Matheson 19 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.631 Mac D] (2),
105. Clarsact an doire : Gaelic poems, songs and tales by MacLeoid, Neil Publication: Edinburgh Norman MacLeod, 1909 . xii , 267 p. , ex libris R. A. S. Macalister. 19 cm Availability: Items available: Main Library [891.631 MacL] (1),
106. Comh-chruinneachadh orain Ghaidhealach, le Raonuill Macdhomnuill, ann an Eilein Eigg / ath-leascaichte le Paruig Tuairneir by MacDhomhnuill, Raonull Publication: Glasgow Donacha MacCoinnich, 1809 . 387 p. , ex libris Angus Matheson, annotated. 18 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.631 MacD] (1),
107. Duanaire Colach 1537-1757 / fear deasachaidh, Colm Ó Baoill. by Ó Baoill, Colm Publication: Obar-Dheathain An Clo Gaidhealach, 1997 . liv, 119 p. 21 cm. Availability: Items available: Main Library [891.631 Ó B] (1),
108. Leabhar na ceilidh : sgeulachdan ait agus dain aighearach / le Fionn [Henry Whyte] by Whyte, Henry Publication: Glasgow Archibald Sinclair, 1898 . xi , 239 p. , ex libris Macalister | Old accession number 001625 19 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.634 W] (1),
109. Gaelic and Scots in harmony : proceedings of the Second International Conference on the languages of Scotland (University of Glasgow, 1988) / edited by Derick S. Thomson. by Thomson, Derick S. Publication: Glasgow University of Glasgow, Department of Celtic, [1989?] . [iv], 186 p. 23 cm. , Old accession number 9843 Availability: Items available: Main Library [413 T] (1),
110. Scottish verse : from the book of the Dean of Lismore by Watson, William J. Publication: Edinburgh Oliver & Boyd, 1937 . xl , 335 p. , 18963 = ex-libris Angus Matheson; annotated. 23 cm. Availability: Items available: Main Library [891.6305 SGT (1)] (2),
111. The Gaelic bards from 1715 to 1765. by Sinclair, A. Maclean Publication: Charlottetown Hazard & Moore, 1892 . vii, 260 p. 17 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.631 S] (1),
112. Ancient legends of the Scottish Gael : Gille a'bhuidsier = The wizard's gillie and other tales by McKay, J.G. Publication: [London] Saint Catherine Press, [c1914] . 141 p. , From the manuscript collection of J.F. Campbell of Islay. 20 cm. Availability: Items available: Main Library [891.634 McK] (1),
113. Seanchaidh na traghad / le Iain Mac Cormaic ; fo laimh Chaluim Mhic Pharlain by Mac Cormaic, Iain Publication: Struibhle Aonghas Mac Aoidh, 1911 . 64 p. 20 cm. Availability: Items available: Main Library [891.634 Mac C] (1),
114. Am bròn binn : an Arthurian ballad in Scottish Gaelic. by Gowans, Linda Publication: Eastbourne [East Sussex] Linda Gowans, 1992 . vii, 126 p. 30 cm. , Old accession number t11960 Availability: Items available: Main Library [891.631 G] (1),
115. Dioghlumean, 's na h-Achaibh, no, Briathra, nan daoine diadhaidh 'labhair air 'cheist : aig amaibh comunnachaidh, ' an iomadh 'aite de 'n Ghaidhealtachd / air an toirt sios o Bheul an luchd-labhairt le Seoras Beuton by Beaton, George Publication: Edinburgh Maclachlan & Stewart, 1881 . 97 p. , ex libris Angus Matheson. 17 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.63242 B] (1),
116. An lasair : an anthology of 18th century Scottish Gaelic verse / edited by Ronald Black. by Black, Ronald Publication: Edinburgh Birlinn Press, 2001 . xlii, 533 p. 22 cm. Availability: No items available:
117. An tuil : anthology of 20th century Scottish Gaelic verse / edited by Ronald I M Black. by Black, Ronald I.M. Publication: Edinburgh Polygon, 1999 . lxx, 825 p. 24 cm. Availability: Items available: Main Library [891.631 B] (1),
118. Meall Garbh / cruinneachadh de bhàrdachd le Ruaraidh MacThòmais = The rugged mountain / poems by Derick Thomson. by MacThòmais, Ruaraidh Publication: Glasgow Gairm, 1994/5 . 115 p. 22 cm. Availability: Items available: Main Library [891.631 MacT] (1),
119. Marbhrainn, a rinneadh air diadhairibh urramach, nach maireann ; agus dana spioradail eile / le Iain Domhnullach. by Domhnullach, Iain Publication: Edinburgh John Grant, 1897 . 202 p. , Ex libris Angus Matheson 16 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.631 D] (1),
120. Metrical effusions : on a variety of subjects / by Ewen MacLachlan by Maclachlan, Ewen Publication: Aberdeen Chalmers, 1816 . viii , 276 p. , Ex libris Angus Matheson. 20 cm. Availability: Items available: Main Library - Special Collection [SC 891.631 MacL] (1),