MacLeoid, Domhnul

Orain nuadh Ghaeleach : maille ri beagain cho-chruinneachadh urramach na'n aireamh / le Domhnul MacLeoid - Inbhirneis Eoin Young, 1811 - viii , 268 p. 23 cm. - .

ex libris Angus Matheson; annotated. Physical pp. 260-271 missing.

T3467


Scottish Gaelic
Literature
Poetry
Texts