Menzies, Robert

Aithghearradh na teagaisg Chriosduidh; le dearbhadh sgrioptuir, air modh ceisd agus freagair : Na puinc consboideach air an sineadh le sgrioptuira soilleir, maille re teagasga h Athreacha Naomha na Eaglais / Eidartheangaichte gu Gaoilig Albannach le Graidhoir do'n Fhirinn - Lunnuine S. P. Coghlan, 1781 - xii , 485 p. 18 cm. - .

ex libris Angus Matheson.

T3485


Scottish Gaelic
Cathecisms
Texts
Translation