Craig, K. C.

Leigheas Cas O Céin Sgialachd air a gabhail am Paislig an 1870 le Lachlainn Mac Nèill, Griasaiche a Ìle, agus air a cur sìos air son Iain Òig Ìle le Eachann Mac 'Ill' Eathainn, Maighstir sgoileadh Ileach. Mss. Iain Òig Ìle : Vol. 17 / air a deasachadh le K.C. Craig - Stirling Eneas Mackay, 1950 - 84 p. 19 cm.

Ex-libris Angus Matheson; annotated. Donation Ex libris Proinsias Mac Cana. Item 33156.

Signed by Proinsias Mac Cana.

T3694


Scottish Gaelic
Literature
Prose

PMC 891.634 C