Mac Aoidh, Ruairidh

Oiteagan á Tìr Nan Òg : òrain agus dàin / le Ruairidh Mac Aoidh ; fo laimh Eachainn Mhic Dhugaill = Breezes from Tìr nan Òg : songs and poems / by Roderick MacKay ; edited by Hector MacDougall. - Glasgow Alasdair MacLabhruinn is a Mhic, 1938 - viii, 109 p. 19 cm. - .

T47


Scottish Gaelic
Poetry
Songs
Oral Tradition
Texts
Twentieth Century