The school Gaelic dictionary : prepared for the use of learners of the Gaelic language / by Malcolm Mac Farlane = Am briathrachan beag : air a dheasachadh a chum feum luchd-ionnsachadh na Gáidhlig / le Calum Mac Phárlain

Mac Farlane, Malcolm

The school Gaelic dictionary : prepared for the use of learners of the Gaelic language / by Malcolm Mac Farlane = Am briathrachan beag : air a dheasachadh a chum feum luchd-ionnsachadh na Gáidhlig / le Calum Mac Phárlain - Stirling Eneas Mackay, 1912 - vi , 192 p. 19 cm. - .

T6687


Dictionaries
Gaelic Languages