Donn, Rob

Orain le Rob Donn : bard ainmeil dhuthaich Mhic-Aoidh, maille ri eachraidh a bheatha, a chliu, 'sa bhardachs, am Beurla - Edinburgh MacLachlan & Stewart, 1871 - xviii , 336 p. 15 cm. - .

ex libris Angus Matheson.

T3455


Scottish Gaelic
Oral Tradition
Literature
Poetry
Texts
Songs
Eighteenth Century