Alexander, Fraser

Leabhar nan sonn : gearr-airthris air curaidhean na craoibhe ruaidhe is air diulanaich iomraiteach la an diugh / le Alasdair Friseal - 2 - Toronto Briggs, 1897 - 115 p. + 13 p. 19 cm. - .

ex libris Angus Matheson.

T3510


Scottish Gaelic
Literature
Criticism
Nineteenth Century