Dewar, D.

Laoidhean o'n scrioptur naomha ; chum bhi air an seinn ann aora' Dhe = a collection of Gaelic hymns, for the worship of God / by D. Dewar. - London A. Paris, 1806 - xv, 178 p. 14 cm. - .

Ex libris Angus Matheson

T3395


Scottish Gaelic
Religion
Literature
Texts
Songs