Cox, Richard A.V.

Brigh nam facal : faclair ur don bhun-sgoil / air a dheasachadh le Richard A.V. Cox. - Glasgow University of Glasgow, Department of Celtic, 1991 - [viii], 442 p. 21 cm. - (Leabhraichean ùra Gàidhlig ; 23) .

0903204215

0903204215


Dictionaries
Scottish Gaelic