Mac-an-Tuairneir, Paruig

Comchruinneacha do dh'orain taghta Ghaidhealach : nach robh riamh roimhe clo-bhuailte gus a nis, air an tional o mheodhair, air feadh Gaighealtachd a's Eileine na h-Alba / le Paruig Mac-an-Tuairneir - Duneidionn T. Stiubhard, 1813 - viii , 402 p. 21 cm. - .

Ex libris Angus Matheson; annotated.

T3413


Scottish Gaelic
Poetry
Texts
Songs